_______________________________________________________________________________________
 


Smlouva o provedení mediace

 

Uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku, mezi: - - -

 

 

a

 

 

jako stranami konfliktu, dále jen „strany
a
JUDr. Gabrielou V i l í m k o v o u , advokátkou a zapsanou mediátorkou
sídlem a adresou doručování Hradec Králové, ČSA 394, 500 03, IČ: 61213151,

č. v seznamu mediátorů M00154-OS0, č. ČAK 2328
jako zapsaná mediátorka, dále jen „mediátor

strany a mediátor dále společně jako „účastníci

 

I.

Předmět smlouvy

 

Strany mají konflikt ohledně práv a povinností spojených s vypořádáním, ohledně kterého ne/probíhá soudní řízení před soudem.

Strany se rozhodly vyřešit konflikt mimosoudně a uzavírají tímto smlouvu o provedení mediace uzavřenou podle zákona. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů a za podmínek v ní stanovených se zvoleným mediátorem.

Mediátor prohlašuje, že je naprosto nestranný, a nemá vazbu k žádnému z účastníků. Pokud by došlo k narušení pocitu nestrannosti na straně účastníků, mají možnost to mediátorovi kdykoli vytknout, případně mediaci ukončit.

Účastníci se zavazují respektovat mediátora, mediátor řídí jednání účastníků. Účastníci souhlasí, že budou dbát pokynů mediátora, a dodržovat pravidla slušného chování a podle možností jednat vstřícně. Mediátor se zavazuje jednání řídit s ohledem na zájmy a postoje účastníků tak, aby mezi nimi mohlo dojít k dohodě. Za obsah mediační dohody mezi účastníky jsou odpovědné pouze strany.

Mediace je zahájena uzavřením této smlouvy. Mediace je dobrovolná a každá ze stran je oprávněna kdykoliv a bez udání důvodu mediaci ukončit písemným oznámením doručeným ostatním účastníkům.

Zahájením mediace není dotčeno právo stran domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, strany mohou kdykoli svůj nárok uplatnit v soudním nebo obdobném řízení. Zahájený soudní spor je možné pro vedení mediace přerušit, nebo v něm po dobu nutnou k provedení mediace nepokračovat.

Každá strana je povinna mediátora neodkladně informovat o všech záležitostech, které se týkají její účasti v mediaci nebo mohou mít vliv na její průběh.

 

 

II.

Místo a průběh mediace

 

Mediace bude probíhat do doby uzavření této smlouvy o provedení mediace, vždy v časech a místě, které si účastníci k projednání věci dohodnou, až do doby:

  1. kdy bude mezi nimi uzavřena dohoda, kterou bude jejich konflikt vyřešen,
  2. do doby, kdy mediátor písemně prohlásí, že mediaci ukončuje, pokud vznikne důvod pochybovat o jeho nepodjatosti nebo se strany s mediátorem nesejdou déle než jeden rok,
  3. do doby, kdy mediátor písemně prohlásí, že mediaci ukončuje, protože došlo k narušení nezbytné důvěry mezi mediátorem a účastníky,
  4. v případě, že kterýkoli z účastníků prohlásí, že v mediaci dále nechce pokračovat, mediace skončí doručením písemného oznámení ostatním stranám,
  5. souhlasným písemným prohlášením všech účastníků o ukončení mediace podepsaným mediátorem,
  6. uplynutí doby stanovené ve smlouvě o provedení mediace,
  7. pozastavením oprávnění k výkonu činnosti mediátora nebo vyškrtnutím mediátora ze seznamu, smrtí mediátora nebo jeho prohlášením za mrtvého, zánikem, smrtí nebo prohlášením za mrtvého kteréhokoli účastníka mediace,
  8. mediátor má právo mediaci ukončit, pokud má podezření, že mediace má sloužit k dosažení nezákonného nebo protiprávního cíle, nebo má důvodné pochyby, že je schopen mediaci s vynaložením veškeré odborné péče řádně řídit a vést ke zdárnému výsledku, nebo se domnívá, že mediace i s vynaložení jeho odborné péče probíhá na úkor některé ze stran, nebo mediací může vzniknout jemu, stranám nebo jakékoliv třetí straně nezanedbatelná škoda.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech účastníků a uzavírá se na dobu neurčitou.

Mediační jednání účastníků se bude konat na adrese sídla kanceláře JUDr. Gabriely Vilímkové ČSA 394, 500 03 Hradec Králové, pokud nebude dohodnuto jinak. První mediační jednání se uskuteční dne ***. Pokud se účastníci nedohodnou jinak, bude datum, čas a místo každého dalšího mediačního setkání účastníky dojednáno vždy na závěr předchozího mediačního setkání.

Strany budou vystupovat a jednat vlastním jménem. V soudním sporu sjednané zastoupení nemá na mediační jednání vliv, výjimečně se strany mohou účastnit mediace se svými zástupci. Mediátor s účastníky komunikuje zpravidla přímo, není-li dohodnuto jinak. Obě strany s případnou účastí právních zástupců vyslovují souhlas. Strany se pro tento případ zavazují zajistit, že přizvaní právní zástupci budou dodržovat veškerá pravidla sjednaná stranami ohledně mediace touto smlouvou.

 

III.

Důvěrnost mediace

 

Mediátor je vázán přísnou povinností mlčenlivosti, je povinen zachovávat přísnou mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, a to trvale a nezávisle na tom, zda byla uzavřena smlouva o mediaci. Tato povinnost se vztahuje na všechny, kdo se s mediátorem mediace účastní. Kromě účastníků a jejich zástupců se mohou mediace zúčastnit i jiné osoby, pokud s tím souhlasí všichni účastníci. Povinnosti mlčenlivosti mohou mediátora zprostit všechny strany konfliktu, výjimku představují spory plynoucí z výkonu činnosti mediátora, výkonu dohledu a v kárném řízení vedeném s mediátorem.

Mediátor nebude vystupovat jako svědek nebo znalec v jakémkoliv formálním řízení nebo jiném vyjednávání týkajícím se konfliktu.

Mediace je jako proces důvěrná, oba účastníci se podpisem této dohody zavazují zachovávat o obsahu mediačních jednání plnou mlčenlivost, a neuvádět takové události a údaje, které se dozvěděli jen při mediaci, případně se na obsah mediačních jednání a návrhů v budoucnu neodkazovat. Závazek zachování důvěrnosti informací trvá po celou dobu existence informace.

Za důvěrnou informaci se nepovažuje obsah mediační dohody, kterou mediace končí, ani obsah této smlouvy.

Mediační jednání bude probíhat ústně a nebude o něm sepisován žádný protokol ani písemný záznam. Mediátor je však oprávněn si při jednání pořizovat poznámky o průběhu mediace, stanoviscích stran a informacích, které mu poskytly. Na konci mediace budou tyto skartovány.

Účastníci se zavazují, že po uzavření této dohody nebudou strany jednostranně kontaktovat mediátora, krom sjednávání termínů mediace a sdělovat mu ohledně konfliktu nebo druhé strany žádné nevyžádané informace. To se netýká informací sdělených mediátorovi při odděleném jednání v rámci mediace, o kterém budou obě strany mediátorem předem informovány.

Mediátor je oprávněn v průběhu mediace vyzvat strany k oddělenému jednání bez účasti druhé strany. Oddělené jednání je možné za podmínky, že s ním vysloví souhlas obě strany.

 

IV.

Odměna mediátora

 

Cena za „první setkání s mediátorem“ nařízené soudem v rozsahu nejvýše 3 hodin představuje 400,- Kč za každou započatou hodinu (podle § 15 v.č. 277/2012 Sb. o zkouškách a odměně mediátora). První mediační setkání s ustanoveným mediátorem se koná za odměnu upravenou tak, že „Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem činí 400 Kč za každou započatou hodinu.“

Při pokračování jednání po uzavření smlouvy o provedení mediace se strany se zavazují, že uhradí mediátorovi odměnu za mediaci ve výši 1.500,-Kč za každou započatou hodinu trvání mediačního setkání, a dále případné náklady na cestovné z jeho sídla do místa mediačního setkání, pokud nebude konáno v jeho sídle a náhradu za promeškaný čas cestou ve výši 100,- Kč za každou započatou hodinu stráveného času. Mediátor není plátcem DPH. Za mediaci na území města Hradce Králové se cestovné neúčtuje.

Mediátorovi vzniká nárok na odměnu a úhradu nákladů zpravidla po ukončení každého mediačního setkání. Mediátor může vyžadovat zálohu na provedení mediace.

Každá strana se zavazuje uhradit mediátorovi polovinu odměny v hotovosti po ukončení každého mediačního setkání.

V případě, že se neuskuteční účastníky dojednané mediační setkání, je mediátor oprávněn vyúčtovat straně, které se k jednání bez omluvy nedostavila, jednorázový poplatek ve výši 1.500,- Kč. Za omluvenou neúčast se považuje situace, kdy se strana omluví alespoň 24 hodin před plánovaným mediačním setkáním, nebo pokud jí v účasti zabránila překážka, jež nastala nezávisle na její vůli a jejíž vznik nemohla předvídat, pokud strana tuto překážku nebyla schopna s vynaložením přiměřeného úsilí odvrátit nebo překonat.

Odměna mediátora, který je ustanoven soudem, je pro první setkání s mediátorem v trvání nejvýš tří hodin stanovena vyhláškou.

Mediátor prohlašuje, že kromě odměny, na kterou mu vznikne nárok podle této smlouvy, nemá žádný osobní ani finanční prospěch z výsledku nebo způsobu vyřešení konfliktu.

 

 

 

 

V.

Postavení mediátora

 

Strany berou na vědomí, že mediátor vystupuje jako nezávislá osoba, že není zástupcem ani jedné ze stran a že nemá oprávnění konflikt jakkoliv autoritativně rozhodnout.

Mediátor se zavazuje, že bude mediaci vést a řídit s odbornou péčí a že bude nestranně oběma stranám pomáhat v nalézání možných prostředků k vyřešení nebo narovnání konfliktu.

Mediátor se zdrží jakéhokoliv právního hodnocení konfliktu, pokud k tomu nebude shodně vyzván oběma stranami. Pokud mediátor se souhlasem obou stran vyjádří takový názor, bude tento názor sloužit stranám pouze pro orientaci a bude nezávazný.

Ukončení mediace sdělí mediátor stranám doručením písemného oznámení.

Práva a povinnosti mediátora výslovně v této smlouvě neuvedené se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 202/2012 Sb.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 

Tato smlouva se řídí právním pořádkem České republiky, zejména zákonem č. 202/2012 Sb.

Změny nebo doplnění této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku podepsaného všemi účastníky. To samé platí i pro vzdání se písemné formy.

V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Účastníci jsou si povinni poskytnout vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno platným, účinným a vykonatelným ustanovením.

Účastníci si tuto smlouvu přečetli a porozuměli jejímu obsahu, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy.

 

 

 

V Hradci Králové dne

……………………………………                                                                          ……………………………………..

 

....................................................

JUDr. Gabriela Vilímková, mediátorka