Jak probíhá mediace

Mediace je způsob řešení sporu, kdy se snaží spor vyřešit mezi sebou sami účastníci, nepředkládají ho autoritě, soudci nebo rozhodci. Pohled práva na řešení problému je většinou přesně vymezen, neodpovídá potřebám účastníkům, ale předpokladům, které si právo vytvořilo. Výhodou mediace je, že při mediaci mohou účastníci najít řešení podle svých skutečných potřeb. Naopak soudce nebo rozhodce do věci vnáší vlastní pohled, který se může s pocity a potřebami stran zásadně rozcházet.

 

V mediaci jednají účastníci sami za sebe, účelem je vysvětlit problém a najít řešení, které bude pro účastníky nejlepším řešením situace. Často jsou hledána neobvyklá řešení nebo širší narovnání, které mohou pomoci problém překonat.

 

Mediaci lze vykonávat podle zákona č. 202/2012 Sb. o mediaci, která je kontrolována a má svá pravidla. Mediátoři podle tohoto zákona jsou ze svých znalostí a zkušeností zkoušeni. Mediátorem se jinak může označit kdokoli, kdo vede vyjednávání, vlastnosti takto prováděné mediace mohou být různé, takový mediátor nemusí mít zkoušky, nemusí dodržovat mlčenlivost, nesmí se však označovat „zapsaný mediátor“. V mediacích, které nejsou vedeny podle zákona je nutné ověřit všechna pravidla.

 

Mediace u nás probíhá podle zákona č. 202/2012 Sb. o mediaci, jsem zapsanou mediátorkou, prošla jsem vzděláváním a složila kombinovanou zkoušku. Mediace tak probíhá podle pravidel, na které se mohou strany spolehnout. Pracuji i podle ustanovení soudu.

 

Účastníci sporu, kteří se rozhodnou hledat řešení svého konfliktu v mediaci, se sejdou a jednají za přítomnosti mediátora, který jednání vede. Cílem je dosáhnout řešení sporu rychleji, s menšími náklady než prostřednictvím soudního řízení a s přímou účastí stran.

 

Mediace si klade za cíl překonat konflikt s menší zátěží pro účastníky, nepodporuje eskalaci konfliktu a boj účastníků proti sobě navzájem, ale na místo toho hledá řešení, snaží se o překonání konfliktní situace, o spolupráci stran na řešení konfliktu.

 

Mediátor smí klást otázky a předkládat náměty k zamyšlení, nesmí však sám upřednostňovat způsob řešení. Dobrý mediátor účastníky nenutí do smíru, ale hledá řešení, dokud nebude nalezeno pro obě strany nejvhodnější řešení sporu. Mediátor věc nijak právně nehodnotí, pokud není o vysvětlení dílčího problému požádán všemi účastníky. Mediátor nemůže spor rozhodnout, pokud mu to účastníci společně nesvěří.

 

Mediátor jednání vede, snaží se zjistit podstatu sporu a potřeby stran. Má povinnost zůstat nestranný. Pokud by nestranný nebyl, je povinen odstoupit. Proto se mediátor neschází se stranami před jednáním a nepřijímá od účastníků mimo jednání informace ani žádné podklady. Vše musí být sděleno a předloženo jen při jednání.

 

Mediátor dbá na rovnost účastníků.

 

Účastníci platí náklady odměny mediátora na půl, pokud se nedohodnou jinak.

 

Mediátor nesmí zastupovat později účastníka ve shodné věci jako advokát. Mediátor je povinen odmítnout mediaci, pokud už s někým z účastníků jednal jako advokát.

 

Aby měli účastníci naprostou volnost v jednání a úvahách, je mediace přísně dobrovolná. Pokud někdo nechce v jednání pokračovat, nemusí, kdykoli mohou strany mediaci ukončit.

 

Ze stejného důvodu je mediace důvěrná, mediátor je vázán mlčenlivostí a zavazují se k ní i účastníci. Buď je na konci uzavřena dohoda, nebo od jednání odejdou, a všechny pokusy a nápady na řešení zůstanou jen mezi nimi. Důvodem je, aby mohli účastníci volně uvažovat o různých způsobech řešení, a představit si je, i když se nakonec nerozhodnou je přijmout.

 

Mediace je neformální, zachovává jen pravidla obecné zdvořilosti.

 

Mediace zpravidla probíhá bez účasti právních zástupců, jen mezi stranami, na vhodném místě, kde je zajištěna diskrétnost jednání, obvykle v tříhodinových jednáních, v nichž jsou krátké přestávky podle potřeb účastníků. V mediaci je možné uspořádat oddělené jednání, pak si promluví mediátor s účastníky odděleně, pokud se na tom účastníci s mediátorem dohodnou. Při odděleném jednání mohou mu sdělit i důvěrné informace, které si nepřejí zveřejnit.

 

 

V odůvodněných případech může mediace probíhat i jinak, než osobním jednáním, jiné způsoby mediace je nutné předem projednat a schválit účastníky i mediátorem.