Cena za mediaci - odměna mediátora

Odměna mediátora se liší podle toho, zda účastníci přicházejí na první jednání nařízené soudem, nebo zda jde o mediaci. Nic jiného, než odměna mediátora se za mediaci neplatí, všechny náklady a výdaje jsou součástí této odměny.

 

Cena za „první setkání s mediátorem“ nařízené soudem v rozsahu nejvýše 3 hodin představuje 400,- Kč za každou započatou hodinu (podle § 15 v.č. 277/2012 Sb. o zkouškách a odměně mediátora).

 

Při prvním setkání s mediátorem nedochází k mediaci, ale jen vysvětlení, jak bude mediace probíhat, jak bude fungovat, jaká má pravidla, zásady, čím se mediátor řídí.

 

Při pokračování jednání mediací po uzavření smlouvy o provedení mediace se strany se zavazují, že uhradí mediátorovi odměnu za mediaci ve sjednané výši, zpravidla ve výši 1.500,- Kč za každou započatou hodinu trvání mediačního jednání.

 

Pokud nebude jednání konáno v sídle kanceláře mediátora, /to je možné tehdy, když se na tom strany s mediátorem dohodnou/, musí uhradit náklady na cestovné ze sídla mediátora do místa mediačního jednání a náhradu za promeškaný čas cestou ve výši 100,- Kč za každou započatou hodinu stráveného času. Za mediaci na území města Hradce Králové se cestovné neúčtuje.

Cena za mediaci představuje 1.500,- Kč za hodinu, počítá se po započatých půlhodinách. Mediátor není plátcem DPH.

Za mediaci mimo sídlo kanceláře nebo zvlášť rozsáhlé a komplikované případy může mediátor požadovat cenu vyšší.

 

Mediátorovi vzniká nárok na odměnu a úhradu nákladů zpravidla po ukončení každého mediačního setkání. Mediátor může vyžadovat zálohu na provedení mediace.

 

Každá strana se zavazuje uhradit mediátorovi polovinu odměny v hotovosti po ukončení každého mediačního setkání. Účastníci se mohou výjimečně dohodnout i jinak.

 

V případě, že se neuskuteční účastníky dojednané mediační setkání, je mediátor oprávněn vyúčtovat straně, které se k jednání bez omluvy nedostavila, jednorázový poplatek ve výši 1.500,- Kč. Za omluvenou neúčast se považuje situace, kdy se strana omluví alespoň 24 hodin před plánovaným mediačním setkáním, nebo pokud jí v účasti zabránila překážka, jež nastala nezávisle na její vůli a jejíž vznik nemohla předvídat, pokud strana tuto překážku nebyla schopna s vynaložením přiměřeného úsilí odvrátit nebo překonat.

 

Mediátor nesmí mít kromě odměny, na kterou mu vznikne nárok, žádný osobní ani finanční prospěch z výsledku nebo způsobu vyřešení konfliktu.